Välj en sida

Självklart bedriver Solina liksom alla medvetna företag ett hållbarhetsarbete. Man ser också till att vara transparenta inför kunder, medarbetare, leverantörer och andra i företagets omvärld. Daniel Molin, kvalitets- och miljöchef berättar om hur det går till.

 

För att kunna förbättra något måste du först veta hur det faktiskt står till, och hur verksamheten fungerar. Därför gjorde Solina 2011 en miljökartläggning.

– Det enda som inte togs upp i rapporten var personalens transport till och från arbetsplatsen.

Detta löstes dock genom att samtliga anställda nu har tagit miljökörkort genom en webbaserad miljöutbildning. Något medarbetarna har användning av både privat och på jobbet. Kartläggning och åtgärder gav snabbt resultat: Sedan 2012 – året efter kartläggningen – är Solina Sweden certifierade enligt miljöledning ISO14001.

De tre viktigaste punkterna Solina arbetar med är energiförbrukning, restavfall samt råvaror och transporter.

 

Koll på energiförbrukningen

En av de främsta aspekterna av verksamhetens påverkan är förbrukning av energi. Dels i form av elektricitet som används för drift av maskiner, utrustning och belysning, dels i form av naturgas för uppvärmning av vatten. En högst aktuell besparing när det gäller elektricitet är Solinas investering och installation av 500 LED-lysrör i lokalerna för lager och produktion nu i november. En satsning som innebär en halvering av energiförbrukningen, bättre ljus och arbetsmiljö.

– Genom samarbete med vår energileverantör, mäter vi förbrukningen per timme, berättar Daniel. Data från mätningarna använder vi för att redovisa nyckeltal (KPI) gentemot hur många kilo vi producerat. Vi ser då relationen mellan produktion och energikonsumtion.

Och det har fungerat bra: trots minskade batchstorlekar och fler produktbyten, vilket i teorin borde öka förbrukningen, har Solina sedan starten 2011 minskat förbrukningen av både elektricitet som gas.

– De tillfällen vi inte lyckas fullt ut beror det på yttre förhållanden vi inte kan påverka, som vädret.

Och resultaten av mätningarna är absolut inga hemligheter; de redovisas månadsvis på bildskärmar på Solinas kontor. Som även besökare kan se.

 

Restavfall – sopor är inte skräp

Att källsortera är idag en självklarhet för de allra flesta företag och privatpersoner.

– Även när det gäller restavfall mäter förhållandet mellan antal producerade kilo och mängden svinn.

För att minska svinnet arbetar Solina mycket med att optimera batcherna. Då minskar både kundens och Solinas svinn. Genom minimalt svinn är en stor miljöpåverkan borta då färdig produkt har ett högt värde både ekonomiskt och miljömässigt.

Sedan finns det givetvis en del restavfall och svinn, det går inte att undvika helt. Organiskt material förädlas till biogas, kartong återvinns och andra förpackningsmaterial förbränns. Farligt avfall som lysrör, batterier, oljor lämnas till rätt instans.

 

Råvaror och transporter – samarbete för effektivitet

Under den här rubriken arbetar Solina mycket regionalt för att arbeta smartare. Solina i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland har sedan 2015 arbetat med att harmonisera råvaruinköp och transporter.

– Genom gemensamma inköp och transporter sparar vi resurser, energi och miljö, avslutar Daniel Molin.