Välj en sida

Ett seriöst miljöarbete ska som bekant genomsyra hela företaget. Därför går Solina nu över från naturgas till biogas i sin anläggning i Malmö. Skillnaden är att biogas, till skillnad från naturgas, inte är ett fossilbränsle och inte ger något nettotillskott av koldioxid i atmosfären – vilket är bra för klimatet. Men vinsten slutar inte där.

Eftersom det som blir över när biogasen tillverkas (rötresten), används som biogödsel vilken ersätter mineralgödsel, binds mer kol i marken. Dessutom undviks utsläpp från den energikrävande produktionen av mineralgödsel. Biogödsel från biogasproduktion är viktigt för det ekologiska jordbruket.

Riksdagen har antagit ett mål om att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, restauranger och butiker behandlas biologiskt år 2018 så att växtnäringen tas till vara, varav minst 40 % ska gå till energiproduktion.

Förutom begränsad klimatpåverkan så bidrar biogasen bland annat till friskare luft, mindre försurning och övergödning, ett rikt odlingslandskap och en giftfri miljö.